Промовирање на одржливо управување со земјиштето, преку зајакнување на правната и институционалната рамка, градење на капацитети и обновување на најранливите планински предели

Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите

Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите

На 27ми март 2024 година, во близина на ветропаркот Богословец, Свети Николе, со симболично засадување дрвни садници, се најави подготовката на Законот за заштита на почвите во Република Северна Македонија и големата акција за пошумување на значителни површини на...

read more
Работилница „Развој на регулатива за управување со почвите во Република Северна Македонија“

Работилница „Развој на регулатива за управување со почвите во Република Северна Македонија“

Скопје, 07.12.2022 година ‒ се оддржа втората и воедно завршна работилница за развој на регулатива за управување со почвите во Република Северна Македонија. Институтот за добро владеење и политики во животната срединa и климатските промени Скопје (IPECC) во соработка...

read more
Се оддржа воведна работилница со засегнатите страни за развој на регулатива за заштита на почвите во Република Северна Македонија

Се оддржа воведна работилница со засегнатите страни за развој на регулатива за заштита на почвите во Република Северна Македонија

Скопје, 03.10.2022 година – „Се поголемото влијание на почвата од човековите активности и климатските промени водат кон деградација на земјиштето, што предизвикува сериозни социо-економски последици. Се почести се несакани појави за оштетување на функциите на почвата,...

read more
Воведна работилница – Развој на регулатива за управувањето со почвата

Воведна работилница – Развој на регулатива за управувањето со почвата

На 3-ти октомври во Хотел Мариот – Скопје, ќе се оддржи Воведна работилница со преставници од разни чинители (органи на државната управа, невладиниот сектор и научната јавност), на тема - Развој на регулатива за заштита на почвата во Република Северна Македонија....

read more
IPECC ќе го поддржи процесот на изработка на Закон за заштита на почвата во Република Северна Македонија

IPECC ќе го поддржи процесот на изработка на Закон за заштита на почвата во Република Северна Македонија

Институтот за добро владеење и политики во животната срединa и климатските промени Скопје (IPECC), преку договор од мала вредност со Програмата на Обединетите нации за животната средина (УНЕП) и Глобалниот инструмент за животна средина (GEF), ќе го поддржи процесот на...

read more