Изработка на правна анализа за воспоставување на

Гео паркови

Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк

Студиска посета за размена на искуства со Министерство за животна средина на Република Србија во процесот на подготовка на документација и апликација за стекнување на статус на УНЕСКО Геопарк

Во периодот од 15 до 17 април 2024 година, во организација на Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), Сектор за природа и Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени (ИПЕК) – Скопје, се одржа тематска...

read more
ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови

ИПЕК со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање започна процес за воспоставување на геопаркови

На 15 јануари 2024 година, Институтот за добро владеење и политики во животната средина и климатските промени - ИПЕК, потпиша договор со Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) за имплементација на проектот со наслов „Изработка на правна анализа...

read more