Promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm të tokës, përmes forcimit të kuadrit ligjor dhe institucional, ndërtimit të kapaciteteve dhe restaurimit të zonave malore më të cënueshme