Përmirësimi i qeverisjes së mirë me mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike