Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите

Акција за пошумување – одбележување на почетокот за изработка на законот за заштита на почвите

На 27ми март 2024 година, во близина на ветропаркот Богословец, Свети Николе, со симболично засадување дрвни садници, се најави подготовката на Законот за заштита на почвите во Република Северна Македонија и големата акција за пошумување на значителни површини на...
Работилница „Развој на регулатива за управување со почвите во Република Северна Македонија“

Работилница „Развој на регулатива за управување со почвите во Република Северна Македонија“

Скопје, 07.12.2022 година ‒ се оддржа втората и воедно завршна работилница за развој на регулатива за управување со почвите во Република Северна Македонија. Институтот за добро владеење и политики во животната срединa и климатските промени Скопје (IPECC) во соработка...
Се оддржа воведна работилница со засегнатите страни за развој на регулатива за заштита на почвите во Република Северна Македонија

Се оддржа воведна работилница со засегнатите страни за развој на регулатива за заштита на почвите во Република Северна Македонија

Скопје, 03.10.2022 година – „Се поголемото влијание на почвата од човековите активности и климатските промени водат кон деградација на земјиштето, што предизвикува сериозни социо-економски последици. Се почести се несакани појави за оштетување на функциите на почвата,...
Се оддржа воведна работилница со засегнатите страни за развој на регулатива за заштита на почвите во Република Северна Македонија

Воведна работилница – Развој на регулатива за управувањето со почвата

На 3-ти октомври во Хотел Мариот – Скопје, ќе се оддржи Воведна работилница со преставници од разни чинители (органи на државната управа, невладиниот сектор и научната јавност), на тема – Развој на регулатива за заштита на почвата во Република Северна...
IPECC ќе го поддржи процесот на изработка на Закон за заштита на почвата во Република Северна Македонија

IPECC ќе го поддржи процесот на изработка на Закон за заштита на почвата во Република Северна Македонија

Институтот за добро владеење и политики во животната срединa и климатските промени Скопје (IPECC), преку договор од мала вредност со Програмата на Обединетите нации за животната средина (УНЕП) и Глобалниот инструмент за животна средина (GEF), ќе го поддржи процесот на...